Zagrożona inwestycja: „Ciąg pieszo – rowerowy przy drodze powiatowej Mydlniki – Aleksandrowice”


          Na zebraniu wiejskim w Aleksandrowicach, które odbyło się 12 września 2017r. Radna, a zarazem Członek Zarządu powiatu krakowskiego  Alicja Wójcik na pytanie o zaawansowanie planowanej budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Aleksandrowice – Mydlniki przy drodze powiatowej poinformowała, że wystąpiły problemy ze sporządzeniem projektu planowanej na 2018 r.  inwestycji z uwagi na duże opóźnienie w jego wykonaniu przez projektanta. W związku z zaistniałą sytuacją powiat  (ZDPK) rozważa zerwanie umowy z projektantem i ogłoszenie przetargu na realizację w/w zadania w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.  Informacja Radnej wywołała poruszenie wśród uczestników zebrania, że spowoduje to znaczne przesunięcie terminu rozpoczęcia tak ważnej dla mieszkańców inwestycji  Sytuację próbował ratować Z-ca Wójta p. Bartłomiej Stawarz, który stwierdził, że inwestycja będzie realizowana w 2018 r.  Pani Maria Kwaśnik – Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów zapytała jak to się ma do faktu, że do Rady Gminy na najbliższą sesję wpłynął projekt uchwały podpisany przez Wice-Wójta p. Bartłomieja  Stawarza w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przesuwający współfinansowanie tej inwestycji na 2019 r.  Wice-Wójt zapewnił jednak, że zadanie będzie realizowane w 2018 r. natomiast tylko samo finansowanie zostanie przesunięte na dalsze lata. Jesteśmy sceptyczni w ocenie czy rzeczywiście tak będzie, ale będziemy się bacznie przyglądać działaniom radnej  powiatowej Alicji Wójcik i władz Gminy Zabierzów w tym temacie.

 

Mieszkańcy Aleksandrowic