Klub Sportowy


Klub Sportowy “Topór Aleksandrowice”

Podstawowe informacje dotyczące klubu:

Pełna nazwa:    Klub Sportowy “Topór Aleksandrowice”

Forma prawna:  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Numer w rejestrze stowarzyszeń:  Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Krakowskiego pod pozycją SKFnpdzg/24

 

NIP: 5130085925;                           REGON: 120054218

Data rejestracji: 2 czerwca 2005 r.

Dokładny adres: miejscowość: Aleksandrowice 133 gmina: Zabierzów,

 

Tel.:  507-328-587;  601-640-361; 692-387-800;

 

Strona internetowa: www. Aleksandrowice.pl;     e-mail: kstopor@aleksandrowice.pl

Strona internetowa  kibiców i zawodników: www.ks-topor.prv.pl

 

Rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Zabierzowie

Nr rachunku: 57859100070030015666990001

 

Zarząd Klubu:

Matacz Jan –  Prezes

Bukowski Andrzej – Z-ca Prezesa

Kwaśnik Marek – Sekretarz

Olech Marcin – Skarbnik

Białecki Tomasz – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Kopczyk Henryk – Przewodniczący

Jaskot Stanisław – Członek

Wolnicki Marcin – Członek

Matacz Andrzej – Członek

Klub sportowy “Topór Aleksandrowice” powstał z inicjatywy mieszkańców Aleksandrowic w czerwcu 2005 r. jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Cała infrastruktura w znacznym stopniu została wykonana przez mieszkańców Aleksandrowic przy wsparciu finansowym Gminy Zabierzów. Kolejne obiekty sportowe powstawały dzięki inicjatywie i społecznym zaangażowaniu mieszkańców i członków klubu. Obecnie klub posiada boisko trawiaste umożliwiające rozgrywki III ligi, tartanowe boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis), boisko do siatkówki plażowej, zaplecze szatniowe wykonane przez członków we własnym zakresie (aktualnie zakwestionowane przez nadzór budowlany z nakazem rozbiórki), trybuny dla 100 osób pozyskane od Wisły Kraków .   Klub opiera swą działalność na pracy społecznej grupy osób na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowic i sąsiednich miejscowości. Podstawowym celem funkcjonowania klubu sportowego jest organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia mieszkańców. Klub prowadzi ogólnodostępne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych uczestników z podziałem na 5  grup wiekowych: skrzaty – żaki (rocznik 2009-2011), orliki (rocznik2007-2008), młodziki (rocznik 2004 – 2006), trampkarze starsi (rocznik (2001 – 2003), seniorzy (rocznik 2000 i poniżej)  W rozgrywkach ligowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej uczestniczą aktualnie cztery  drużyny „Toporu Aleksandrowice”: drużyna seniorów w C Klasie podokręgu krakowskiego oraz 2 drużyny dzieci i młodzieży, a od marca 2017 r. 3 drużyny  prowadzące rozgrywki ligowe w grupie „Południe” –  Małopolskiego Związki Piłki Nożnej. Klub Sportowy „Topór Aleksandrowice” skupia grupę osób uprawiającą  rekreacyjnie  siatkówkę plażową (klub jako jeden z nielicznych posiada boisko do siatkówki plażowej). W ramach klubu działalność prowadzi grupa teatralna skupiająca dzieci i młodzież, która pod okiem opiekuna przygotowuje okolicznościowe przestawienia i spektakle słowno – muzyczne stanowiące oprawę artystyczną dla okolicznościowych i cyklicznych uroczystości wiejskich i gminnych takich jak: Święto Aleksandrowic, opłatek dla Seniorów  itp. W 2016 r. po  zakupieniu przez Gminę Zabierzów dwóch stawów znajdujących się na terenie Aleksandrowic przy Klubie Sportowym utworzone zostało Koło Wędkarskie, którego celem jest dbanie  o właściwe utrzymanie infrastruktury i walorów przyrodniczych stawów, zarybianie i organizacja działań rekreacyjnych.

Środki finansowe na swą działalność klub zdobywa w zasadniczej części w udziału w konkursach na realizację zadań publicznych organizowanych przez Gminę Zabierzów oraz ze wsparcia mieszkańców Aleksandrowic i nielicznych sponsorów.

Podstawowa działalność klubu opiera się na pracy z dziećmi i młodzieżą, obejmuje  zarówno chłopców jak i dziewczęta, polega  na organizacji ich czasu wolnego i propagowaniu kultury fizycznej tej grupy odbiorców.

 

Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

– upowszechnianie i popieranie wszelkich form kultury fizycznej, rekreacji, sportu
i wypoczynku w środowisku społeczności lokalnej i zabezpieczenie niezbędnych środków służących realizacji podstawowego celu działalności,

– promocja i upowszechnianie wiedzy o Aleksandrowicach,

– podejmowanie działań na rzecz budowy infrastruktury sportowej, turystycznej
i rekreacyjnej Aleksandrowic i ochrony ich środowiska naturalnego.

Miejsce działalności:

Teren Gminy Zabierzów, a w szczególności miejscowości Aleksandrowice, Balice, Burów , Kleszczów i Brzoskwinia oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej

Opis realizowanych zadań:

Działanie 1

– Prowadzenie  drużyn piłkarskich.

W ramach realizowanego zadania zorganizowana została drużyna piłki nożnej seniorów i zgłoszona do rozgrywek ligowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Zespół „Toporu Aleksandrowice” prowadził rozgrywki w ramach B Klasy, od jesieni 2016 r C Klasa  Podokręg Krakowski oraz 2 drużyny dzieci: Żaki i Orliki  a od marca 2017 r. również drużyna Młodzików . W ramach działania klub zabezpiecza stroje i sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia rozgrywek ligowych. Utrzymywane jest w bardzo dobrym stanie boisko sportowe (koszenie, wałowanie, uzupełnianie ubytków). Własnym transportem członkowie klubu w początkowym okresie działalności dowozili na rozgrywki ligowe zawodników.

Działanie 2

Cotygodniowe zajęcia sportowe: Na terenie istniejącego boiska sportowego odbywają się cotygodniowe zajęcia sportowe mające na celu poprawę kondycji fizycznej szczególnie dzieci i młodzieży. Zajęcia sportowe prowadzą trenerzy
i instruktorzy posiadające stosowne uprawnienia trenerskie do pracy z dziećmi  przy udziale członków klubu i ewentualnie kogoś z rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach. Zajęcia prowadzone są w formie treningów ogólnosportowych. W zajęciach uczestniczy łącznie ponad 70 dzieci w grupach  wiekowych od 5 do 8 lat, od 9-10 lat, od  11 do13 lat i powyżej 13 do 16 lat.

Informacje o adresatach zadania

Głównymi odbiorcami realizowanego zadania są dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat, (łącznie około 75 osób), którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych i imprezach organizowanych przez klub Uczestnicy czynni realizowanego zadania to głównie chłopcy, z terenu Aleksandrowic, ale również z okolicznych miejscowości.

Wymierne rezultaty realizacji zadań:

Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Aktywizacja do działalności społecznej mieszkańców Aleksandrowic.

Na spotkaniach integracyjnych powstały plany rozwoju Aleksandrowic, zainicjowane zostały ciekawe działania zgłoszone przez uczestników spotkań, między innymi utworzenie grupy do siatkówki plażowej, odtworzenie trasy turystycznej z odsłonięciem skały „Krzywy Sąd”, utworzenie Grupy Teatralnej dzieci i młodzieży, utworzenie Koła Wędkarskiego.

Klub Sportowy „Topór Aleksandrowice”  – może się pochwalić, że wychowanką klubu jest reprezentantka Polski drużyny młodzieżowej kobiet piłki nożnej – Anna Zapała.

 

Spotkania klubowe:

Spotkania Zarządu odbywają się:

  • w drugą środę miesiąca w Adamówce o godz.18:00 – zapraszamy do czynnego uczestnictwa wszystkich mieszkańców Aleksandrowic.
  • w czasie odbywających się imprez na terenie boiska sportowego.

 

Prace społeczne na rzecz boiska – soboty.