Zebranie Mieszkańców Aleksandrowic w dniu 19 maja 2017 r.


 

Dnia 19 maja 2017 r. (piątek) o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Aleksandrowicach odbędzie się

Zebranie Wiejskie Mieszkańców Aleksandrowic

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania
  5. Informacja na temat planowanych w 2017 roku zadań inwestycyjnych na terenie sołectwa.
  6. Informacja o działaniach Gminy w zakresie ochrony powietrza i zapoznanie mieszkańców z programami umożliwiającymi pozyskanie środków finansowych na ograniczenie niskiej emisji.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.                                                        

Jan Kądzioła

Sołtys Wsi Aleksandrowice

 

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin Zebrania o godz.18:15, w tym samym miejscu.

Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.