Co dalej z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku Aleksandrowice osiedle – Balice?


Wielokrotnie na sesjach Rady Gminy Zabierzów przekonywałam jak ważną, wręcz priorytetową sprawą dla Mieszkańców miejscowości: Aleksandrowice, Balice, Burów, Brzoskwinia, Nielepice  jest  budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Aleksandrowice osiedle – Balice. Alarmowałam, że jest to prawdopodobnie najgorszy, najbardziej niebezpieczny odcinek w sieci dróg powiatowych. Piesi pragnący pokonać tą odległość narażeni są na niebezpieczeństwo utraty życia z uwagi na całkowity brak poboczy, wąską jezdnię, głębokie rowy w pasie drogowym i ogromny ruch samochodowy na tej trasie, który jeszcze dodatkowo jest spotęgowany poprzez  samochody dostarczające materiały budowlane dla inwestycji, które tam powstają.

Obecni  na zebraniu wiejskim, które odbyło się w Aleksandrowicach 12.09.2017 r.:   Pani Alicja Wójcik – radna i członek Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz Pan B. Stawarz – zastępca Wójta Gminy Zabierzów, zapewniali Mieszkańców, że rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2018 r.

Na sesji RG 23.03.2018  Pan zastępca Wójta  przekazał informację na temat kilku projektów, które będą realizowane ze środków zewnętrznych i  że jest wśród nich  ciąg pieszo-rowerowy przy  drodze powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach. Wskazał także, że do Urzędu Gminy wpłynęło już pismo o pozytywnej ocenie merytorycznej i wyborze projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Do połowy kwietnia 2018 r. miało prawdopodobnie nastąpić podpisanie umowy dotacyjnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość projektu to prawie 3 mln. 900 tys. złotych, w tym kwota dotacji ponad 2 mln. 800 tys. złotych. Jak mówiono, planowany termin realizacji fazy inwestycyjnej to okres od marca do grudnia 2019 r.

 Nawiązując do wypowiedzi Pana Zastępcy Wójta o zapewnionym finansowaniu dla ciągu pieszo-rowerowego, wskazałam, że takie finansowanie było już zapewnione także i na obecny rok. Przypomniałam, że problemem był projekt, który nie został dostarczony na czas. Zapytałam, jak obecnie wygląda sytuacja z projektem.

Pan Zastępca Wójta odpowiedział, że projektowanie jest w całości po stronie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego i zgodnie z zawartą umową partnerską, ZDPK ma przekazać Gminie Zabierzów dokumentację projektową do 30 czerwca br.  Podsumował, że regularnie sprawa ta jest kontrolowana i wspólnie z Kierownikiem Wydziału Infrastruktury regularnie dopytują o postęp prac w tym zakresie.

W trakcie XLIV sesji Rady Gminy Zabierzów, która odbyła się w dniu 26.04.2018 r. ponownie zapytałam: na jakim etapie jest przygotowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego. Przypomniałam, że poprzednio Pan Zastępca Wójta informował, że projekt powinien zostać przygotowany do czerwca br, aby mógł być realizowany w roku 2019. Wskazałam, że jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi. Poprosiłam, aby Urząd Gminy  dołożył wszelkich starań, by tym razem projekt został ukończony terminowo.

W odpowiedzi z 28.05.2018 r. udzielonej z upoważnienia Wójta przez mgr inż. Konrada Maniaka przeczytałam, że – cytuję:

“Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2121 k na odcinku od Balic do Aleksandrowic, obejmującego swym zasięgiem budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej zostało zlecone przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego pod koniec 2015 r. Zgodnie z umową partnerską podpisaną pomiędzy Gminą Zabierzów a Powiatem Krakowskim. ww. projekt wraz z decyzjami umożliwiającymi rozpoczęcie budowy ma zostać przekazany przez ZDPK do UG Zabierzów do dnia 30.06.2018 r. Z informacji otrzymanych od ZDPK wynika, iż powyższe nie będzie miało miejsca.. ZDPK rozwiązał umowę z projektantem z roku 2015 i nie pozyskał materiałów opracowanych w latach 2016-2017. W marcu 2018 r. ZDPK przystąpiło do wyboru nowego projektanta, jednakże w wyniku postępowania nie wyłoniono jednostki projektowej.”

Szanowni Państwo, użytkownicy tej drogi (nie tylko Mieszkańcy Aleksandrowic), którzy czytacie ten post, proszę przekażcie wszystkim zainteresowanym, że w lipcu br.  w Aleksandrowicach zostanie zwołane zebranie wiejskie m.in. w tej sprawie, na które już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszam. Wówczas będzie możliwość zapytać władze powiatowe i gminne o postępy w tej sprawie. To jest nasza wspólna sprawa.

Maria Kwaśnik