Zadania inwestycyjne w Aleksandrowicach w projekcie budżetu Gminy Zabierzów na 2018 r. autorstwa Elżbiety Burtan


Na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów pojawił się projekt budżetu Gminy Zabierzów na 2018 r. autorstwa wójta Elżbiety Burtan.

Sołtys i Rada Sołecka Aleksandrowic po analizie projektu budżetu gminy Zabierzów  na 2018 r. zwrócili się do  Wójta naszej gminy  z wnioskiem o zwiększenie planowanej kwoty na realizowane już od 2010 roku zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika przy DG 601707 K – etap IV” do kwoty zapewniającej ostateczne zakończenie realizowanej inwestycji w 2018 r. Planowana kwota 150 tys. zł zapisana w projekcie budżetu na 2018 r. nie zapewnia zakończenia realizacji budowy chodnika do budowanego aktualnie zaplecza sanitarno – szatniowego przy KS Topór Aleksandrowice, zwłaszcza, że część realizowanego chodnika musi być wzmocniona murem oporowym ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z potokiem Aleksandrówka. Jak to wielokrotnie podkreślali mieszkańcy na zebraniach sołeckich w Aleksandrowicach przedmiotowa inwestycja stanowi dla mieszkańców kluczowe przedsięwzięcie dla poprawy bezpieczeństwa, a w szczególności poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach prowadzonych na terenie usytuowanego tam obiektu sportowego. Wąska droga, wzmożony ruch samochodowy, brak poboczy i odwodnienia na tym odcinku drogi stwarza zagrożenie dla osób tam przemieszczających się. Koniecznością jest także melioracja rzeki Aleksandrówki w Aleksandrowicach od dolnego stawu  do przepustu pod drogą powiatową.

Zadanie było wskazane przez zebranie wiejskie jako bardzo pilne do realizacji  na wiosnę 2018 r., bo posesje usytuowane wzdłuż potoku w bieżącym roku kilkakrotnie były podtapiane przez rozlaną, zamuloną rzekę.

            Bardzo nas niepokoi również fakt, że w projekcie budżetu gminy nie zostały ujęte dla naszych mieszkańców tak ważne zadania jak:

  • Wzmocnienie grobli górnego stawu w Aleksandrowicach,
  • Modernizacja drogi gminnej od drogi powiatowej w kierunku cmentarza,
  • Konserwacja Figury św. Jana Nepomucena,
  • Remont drogi gminnej w kierunku Kleszczowa,
  • Wykonanie oświetlenia boiska wg. opracowanego projektu,
  • Budowa ciągu spacerowo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej (inwestycja realizowana wspólnie z powiatem),
  • i  inne zgłoszone uchwałą Zebrania Wiejskiego.

Apelujemy do Wójta Gminy  Zabierzów o wprowadzenie do przyszłorocznego planu budżetowego w/w zadań zgodnie z zapewnieniem złożonym w trakcie dożynek gminnych w Pisarach, że owoce pracy całej gminy będzie dzieliła równo
i sprawiedliwie. Nie zgadzamy się na dzielenie mieszkańców naszej gminy na lepszych i gorszych.