Zebranie wiejskie.


ZAWIADOMIENIE
9 września 2022 r. (piątek) o godz. 17:45 w Świetlicy Wiejskiej w Aleksandrowicach odbędzie się zebranie wiejskie.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Zebrania i powitanie gości.
2. Wybór Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania z 3.09.2021 r.
5. Bieżące informacje sołtysa, informacja z realizacji uchwał i wniosków od ostatniego zebrania, sprawozdanie z realizacji budżetu i funduszu sołeckiego.
6. Podjęcie uchwały nr 1/2022 w sprawie budowy ścieżki dla pieszych, drogi rowerowej oraz poszerzenia istniejącej jezdni drogi powiatowej nr 2121K w m. Balice i Aleksandrowice.
7. Podjęcie uchwały nr 2/2022 w sprawie podziału funduszu sołeckiego „ustawowego” na 2023 r.
8. Podjęcie uchwały nr 3/2022 w sprawie propozycji do budżetu Gminy Zabierzów na 2023 r.
9. Podjęcie uchwały nr 4/2022 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Aleksandrowice.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
 
Jan Kądzioła
Sołtys Aleksandrowic
 
Uwaga:
Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin Zebrania 18:00, w tym samym miejscu.
Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.