Zebranie Wiejskie


ZAWIADOMIENIE

28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Aleksandrowicach odbędzie się: 
ZEBRANIE WIEJSKIE
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zebrania i powitanie gości.
2. Wybór Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie od ostatniego zebrania.
6. Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały nr 2/2018 z 12.09.2018 w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego sołectwa na 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zadań do realizacji z budżetu gminy na rok 2020 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie Zebrania.

Jan Kądzioła
Sołtys Aleksandrowic

Uwaga: 
Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin Zebrania 18:15, w tym samym miejscu.
Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.