Zebranie wiejskie


ZAWIADOMIENIE

 4 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00 
w Świetlicy Wiejskiej w Aleksandrowicach odbędzie się:  

ZEBRANIE  WIEJSKIE

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie gości.
2. Wybór Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Omówienie bezpieczeństwa na terenie sołectwa – spotkanie z dzielnicowym.
6. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej między zebraniami.
7. Zadania do wykonania w 2019 roku.
8. Wolne wnioski.
9 Zakończenie Zebrania

Jan Kądzioła

Sołtys Aleksandrowic

 Uwaga:                                                                                         

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

W przypadku braku wyżej wymienionej  liczby głosujących ustala się drugi termin Zebrania  18:15, w tym samym miejscu.

Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.