Odpowiedź


Szanowni Mieszkańcy!

W ostatnich dniach wszyscy jesteśmy świadkami nadzwyczajnej aktywności pracowników Urzędu Gminy Zabierzów, którzy roznoszą mieszkańcom kolejne pakiety pism dotyczących„ rozpowszechniania w naszej miejscowości nieprawdziwych informacji oraz niedozwolonych praktyk osób szkalujących dobre imię Wójta Gminy Zabierzów”. Jest to reakcja Pani Elżbiety Burtan – Wójta Gminy Zabierzów na naszą petycję w sprawie rozpoczęcia budowy szatni dla Naszego klubu Topór Aleksandrowice i wywieszenia banera, na którym napisano: “Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan opóźnia budowę szatni.”

Wójt Elżbieta Burtan w swoich pismach zarzuca, że opóźnienia w przystąpieniu do inwestycji “budowa szatni sportowej” są wyłącznie winą grupy radnych będących w opozycji w stosunku do niej i nie wynikają z jej działań jako Wójta. Pragnę przypomnieć, że późne podjęcie uchwały budżetowej Gminy wynikło z prób siłowego przeforsowania pomysłów Wójta niechcącego uwzględnić wniosków radnych i nieakceptującego jakiegokolwiek kompromisu. W chwili, gdy okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie
i Wieloletniej Prognozie Finansowej są niższe od ofert przetargowych Pani Wójt proponowała ich zwiększenie w pakiecie z innymi inwestycjami budzącymi kontrowersje radnych. W ten sposób chciała przymusić Radę do zaakceptowania forsowanych przez siebie propozycji. Gdyby Pani Wójt chciała jak najszybciej rozpocząć budowę szatni mogła przedstawić projekt uchwały zawierającej tylko zwiększenie środków na budowę szatni w Aleksandrowicach i rozbudowę Domu Ludowego w Kleszczowie, gdyż obie te inwestycje nie były kontrowersyjne i miały daleko zaawansowane procedury przetargowe. Niestety woli kompromisu i chęci spełnienia obietnic danych mieszkańcom Aleksandrowic nie było. Trudno, więc się dziwić, że mieszkańcy Aleksandrowic wystąpili z petycją do Wójta i wywiesili baner z treścią krytycznie oceniającą działalność Wójta w tym zakresie.

Pani Elżbieta Burtan rozpoczęła akcję ustalenia osoby lub osób odpowiedzialnych za wywieszenie baneru, tak jakby krytyka jej postępowania stanowiła czyn zabroniony.

Jako mieszkańcy Gminy Zabierzów, wszyscy z Nas mają prawo do udziału w debacie publicznej, w tym do krytyki osób pełniących funkcje publiczne w Gminie, a więc również do krytyki i oceny działań Wójta Gminy. Prawa te nie mogą być ograniczane i kwestionowane przez Wójta. Pani E. Burtan została poddana krytyce nie jako osoba prywatna a osoba publiczna i winna mieć świadomość, że jako osoba publiczna może podlegać szerokiej krytyce. Trybunał w Strasburgu w jednym ze swoich wyroków stwierdził: “granice krytyki osób publicznych są szersze niż osób prywatnych, zwłaszcza gdy celem krytyki jest dobro publiczne”, a  Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że “krytyka jako wkład w formę debaty publicznej a zarazem kontrola osób sprawujących stanowiska publiczne jest niezbędna w demokratycznym państwie prawa.”

Nie bez znaczenia jest również to, że Pani Wójt angażuje środki publiczne w działania przeciwko osobom, które “ośmieliły się” poddać pod osąd działania Wójta w tak istotnej dla nich sprawie. Papier, na którym drukowane są materiały dostarczane wszystkim mieszkańcom Aleksandrowic, praca urzędników gminnych przygotowujących i rozwożących te materiały, demontaż urządzeń monitoringu, zlecenie zczytywania danych z monitoringu firmie zewnętrznej – to wszystko finansowane jest ze środków publicznych, z naszych podatków. Nic nie upoważnia Wójta  do podejmowania takich działań i stanowi naruszenie Ustawy o finansach publicznych. Metody stosowane przez Panią Wójt nie przystają do zasad państwa demokratycznego a raczej do norm białoruskich czy rosyjskich.

Król Francji Ludwik XIV mawiał “Francja to ja.” Pani Wójt! Zabierzów to nie Pani, ale ludzie którym Pani ślubowała “Obejmując urząd Wójta gminy Zabierzów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Maria Kwaśnik